980x120

Фестиваль вновь станет местом встречи многочисленных гостей

Фестиваль вновь станет местом встречи многочисленных гостей

Уважаемые земляки и гости нашего края!

Рад приветствовать Вас на портале «Агинское24». Мы создали для вас специальный раздел, чтобы вы имели возможность получить актуальную информацию из первых уст по подготовке к проведению на территории Забайкальского края XIV международного бурятского фестиваля “Алтаргана-2020”.

16-18 июля, мы в третий раз, будем принимать у себя «Алтаргану». Фестиваль вновь станет местом встречи многочисленных гостей из Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края, Усть-Ордынского Бурятского округа, Монголии, Китая, бурятских диаспор России, СНГ и дальнего зарубежья. За многолетнюю историю своего существования «Алтаргана» стала важным событием в культурной жизни всех представителей монголоязычных народов.

Уверен, что фестиваль послужит укреплению духовной силы бурятского народа, развитию международных связей, откроет новые горизонты для взаимного культурного обогащения, подарит радость общения с интересными людьми. Желаю всем мира, добра и благополучия!

Также подробная информация размещается на официальном сайте Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края http://www.aginskoe.ru/, на сайте Центра развития бурятской культуры Забайкальского края http://бурятскаякультура.рф/.

Хүндэтэ нүхэд!

Буряадай уласхоорондын XIV-дэхи «Алтаргана» Ехэ наада угтуулан, Та бүгэдэндэ сэдьхэлэй халуун мэндые хүргэнэб.

Дэлхэйн буряадуудые нэгэдүүлhэн «Алтаргана» 2002 ондо эндэл, Ага нютагтамнай уласхоорондын зэргэтэй болоhон ха юм. Тиигэжэ мүнөө хоер жэлэй нэгэ удаа уулзалгын hайхан баяр hайндэрэйнгээ тугые буряад угсаатанай ажаhуудаг нютагуудта омогтойгоор намилзуулна. Улад зонойнгоо урманда «Алтаргана» Ехэ наадаяа ээлжээтэ дахинаа Yбэр Байгалай газар дайда угтажа, байгша оной долоо hарын 16-18-най үдэрнүүдтэ «Алтаргана» Агада hалбархань. Yеhөө үедэ «Алтаргана» эрын гурбан наадан, буряад арадай болон оршон үеын дуун, арадай аман зохеол, үльгэршэдэй урилдаан, дангинанарай, уран гартанай харалга болон бусад олон түрэлэй зүйлнүүдээр ябуулагдажа, манай арад түмэнэй талархал, hайхан заншал боложо ерэдэг.

Ган гасуурта, хүйтэндэ тэсэбэритэй, үндэhэ, эшэ бухэтэй, алтан холтоhотой ургамалдал буряадай соёл, тамир гандан буурангуй, баяжан хүгжэжэ байхань болтогой!

Эхын уурагаар дамжан ерэhэн эхэ хэлэеэ, элинсэг хулинсагайнгаа ёhо заншал үргэhэн «Алтаргана-2020» нааданай дүхэриг зулгыхан дулаахан зунай сагай аажамда улам үргэдэн, hайхан үйлэ хэрэгүүд дэлгэржэ, манай хоорондохи хани барисаан улам бэхижэжэ, энхэ жаргалтай ажаhуухыетнай үнэн зүрхэнhөө хүсэнэб.

Буянто Батомункуев, исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края-руководителя Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края

Новости